Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

By Κ&Ο Ανακοινώσεις Δεν υπάρχουν σχόλια στο Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος:

Αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και
από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας.

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης
(επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 60.000€, για την κάλυψη 100% ισόποσων
επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ημερομηνία Έναρξης:
Η πρόσκληση αναμένεται το α’ τρίμηνο του 2017.

 • Δικαιούχοι:
  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
  αίτησης
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας & χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
 • Στο β’ κύκλο του Προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα για χρηματοδότηση 50% για ίδρυση νέας επιχείρησης σε διευρυμένη κατηγορία ωφελουμένων (π.χ. μισθωτοί, υφιστάμενες επιχειρήσεις).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

Στρατηγικοί Τομείς Προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • ΤΠΕ
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα στο έντυπο που θα βρείτε εδώ

 • Share:

Leave a comment