Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ώθηση στις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη

By Κ&Ο Ανακοινώσεις Δεν υπάρχουν σχόλια στο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ώθηση στις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη

Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει ένα φάσμα υφιστάμενων και νέων δράσεων για τη δημιουργία ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου, με σκοπό να επιτρέψει τη μεγέθυνση και τη δραστηριοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, ιδίως:

  • Βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Η Επιτροπή και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εγκαινιάζουν ένα πανευρωπαϊκό ταμείο που θα επενδύει σε άλλα επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η Ε.Ε. θα παρέχει θεμελιώδεις επενδύσεις ύψους 400 εκ. €, κατ’ ανώτατο όριο, και ο/οι διαχειριστής/-ές του ταμείου πρέπει να εξεύρουν τουλάχιστον το τριπλάσιο ποσό από ιδιωτικές πηγές, μοχλεύοντας τουλάχιστον 1,6 δις. € σε χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων. Το ταμείο θα διοικείται από έναν ή περισσότερους επαγγελματίες και έμπειρους διαχειριστές ταμείων, εξασφαλίζοντας μια προσέγγιση με βάση την πραγματική αγορά. Το ταμείο θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε., όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις COSME και το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας “Ορίζοντας 2020”.
  • Δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες: Η Επιτροπή έχει υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας. Η πρόταση θα επιτρέπει στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αναδιαρθρώνονται έγκαιρα, ώστε να αποφεύγεται η πτώχευση και η απόλυση προσωπικού. Θα παρέχει επίσης την ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, χωρίς να υφίστανται κυρώσεις επειδή απέτυχαν σε προηγούμενο επιχειρηματικό εγχείρημα, καθώς θα απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη μετά από μια μέγιστη περίοδο 3 ετών.
  • Απλούστερη υποβολή φορολογικής δήλωσης: Η Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης ένα φάσμα φορολογικών απλουστεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης πρότασης για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), η οποία προβλέπει τηn στήριξη μικρών και καινοτόμων εταιρειών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους εκτός συνόρων. Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν σχέδια για την απλούστευση του συστήματος Φ.Π.Α. της Ε.Ε. και διευρύνουν την επικείμενη καθοδήγηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών για τα επιχειρηματικά κεφάλαια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 2103600420.

  • Share:

Leave a comment